Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Vedtægter for Foreningen For Moderne Modeltog:

§ 1. Navn og tilhørsforhold

 1. Foreningens navn er: Foreningen for Moderne Modeltog, foreningens navn forkortes FFMM.

 2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

 3. Foreningen er stiftet den 13-03-2013.

§ 2. Formål

Foreningen "Foreningen For Moderne Modeltog" tilbyder interesserede mulighed for

 1. at øge interessen for og formidle viden om modeljernbane drift på moduler i størrelsesforholdet 1:87, H0/DCC jævnstrøm over for klubbens medlemmer.

 2. at give medlemmerne mulighed for at mødes og afholde kørsel arrangementer eller andet relevant i henhold til punkt 1.

§ 3. Medlemskab

 1. Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål og er fyldt 15 år.

 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden. Medlemskab er gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

 3. Medlemskab er gældende til udgangen af januar det efterfølgende år. De første 12 måneder er gensidig prøvetid.

 4. Et medlem, der står i restance med kontingent eller anden gæld til foreningen, har ikke stemmeret ved generalforsamlinger og medlemsmøder eller ret til at modtage serviceydelser fra foreningen.

§ 4 Ekslusion

 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade foreningens formål eller omdømme.

 2. Eksklusion af et medlem er effektiv fra det tidspunkt, beslutningen skriftligt er meddelt det pågældende medlem.

 3. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen behandler eksklusionssager under pkt. 5) på dagsordenen.
  Hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for eksklusion, er den gyldig. Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen i det tidsrum, eksklusionen behandles. Vedkommende har taleret, men ikke stemmeret.

 4. Hvis et medlem er ekskluderet og på ny søger medlemskab, kan dette kun ske på den ordinære generalforsamling, som skal godkende optagelsen med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 5 Medlemstyper og kontingent

 1. Foreningen har juniormedlemmer fra 15 til 18 år og voksne medlemmer.

 2. Almindelige medlemmer har alle rettigheder. Junior- og prøvemedlemmer har alle rettigheder, dog uden stemmeret.

 3. Kontingentet for alle medlemstyper vedtages på den ordinære generalforsamling og træder i kraft ved det efterfølgende års kontingentopkrævning.

 4. Kontingent gælder for kalenderåret og opkræves forud for hvert regnskabsår. Det forfalder til betaling den 1. februar for indeværende år.

§ 6. Restance og udmeldelse

 1. Udmeldelse sker skriftlig til kassereren, enten i skriftlig form i et brev eller som e-mail. Forudbetalt kontingent betales ikke tilbage. Eventuel restance slettes ikke.

 2. Ved manglende betaling af kontingentet senest den 1. februar for indeværende år.

 3. Ved foreningsskadelig opførsel eller eksklusion.

 4. Ved sletning af medlemslisten på grund af manglende betaling eller ved død.

§ 7. Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer bestående af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling med formand og bestyrelsesmedlem i ulige år og kasserer i lige år. Desuden vælges hvert år en suppleant for ét år.

 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 4. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer med stemmeret.

 5. Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, indkaldes suppleanten. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv indtil første generalforsamling.

 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Mødet er kun beslutningsdygtigt ved fuldtallighed. Efter to forgæves indkaldelser med 14 dages mellemrum er mødet beslutningsdygtigt med mere end 50 procent af bestyrelsesmedlemmernes deltagelse. Møder et bestyrelsesmedlem ikke efter fem indkaldelser med mindst 14 dages mellemrum anses vedkommende som udtrådt af bestyrelsen. Dette gælder dog ikke ved hændeligt forfald.

 8. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og skal i enhver henseende handle, som god forretningsskik tilsiger. Ved etablering af forretningsforbindelse af væsentligt eller ikke nærmere afgrænset omfang skal bestyrelsen udtrykkeligt sikre sig bevis for, at medkontrahenten er orienteret om foreningens love.

§ 8. Regnskab, revision, økonomisk ansvar

 1. Kassereren fører foreningens medlemskartotek og regnskab og foretager opkrævninger og udbetalinger i henhold til disse og har i medfør af denne bankprokura.

 2. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det afsluttede regnskab fra det forløbne år skal foreligge med bilagskontrollantpåtegning inden den ordinære generalforsamling.

 3. På den ordinære generalforsamling vælges én bilagskontrollant og én bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen. Som bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant er bestyrelsesmedlemmer ikke valgbare.

 4. Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de på foreningen påhvilende gældsforpligtelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen på foreningen påhvilende gældsforpligtelse.

 5. Foreningen hæfter ikke for privat materiel anvendt ved forenings arrangementer.

 6. De enkelte medlemmer kan ikke på nogen måde forpligte klubben uden bemyndigelse fra bestyrelsen.

 7. Formanden har tegningsret for foreningen.

 8. Optagelse af lån, indgåelse af evt. lejemål og andre større økonomiske dispositioner skal vedtages af generalforsamlingen.

§ 9. Generalforsamling

 1. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail. Dagsorden skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvis virtuelt, under forudsætning af at medlemmer som ikke har udstyr til at deltage virtuelt gives mulighed for at deltage fysisk.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med

  følgende dagsorden:
  1) Valg af dirigent
  2) Valg af to stemmetællere
  3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år
  4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  6) Fastsættelse af kontingenter for efterfølgende år
  7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 7 stk. 1.
  Hvis det ikke er muligt at vælge en arbejdsdygtig bestyrelse, forsøges nyvalg
  foretaget til alle bestyrelsesposter under den siddende bestyrelse.
  8) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant i henhold til § 8 stk. 3
  9) Eventuelt.

 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Arrangements- og aktivitetsplanlægning er dog uddelegeret til medlemsmøder.

 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af deltagere, undtagen ved foreningens opløsning. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, eksklusion og foreningens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 5. Stemmeret på generalforsamlingen har deltagende medlemmer jvf. §3 stk. 4 og § 5 stk. 2.

 6. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Ved valg til bestyrelsen i henhold til § 7 foretages enkeltvis afstemninger til alle valg. Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger dette. På stemmesedlen skrives det navn, som skal vælges ved pågældende afstemning. Såfremt et, til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende kun vælges, hvis dirigenten er i
  besiddelse af vedkommendes skriftlige tilsagn.

 7. Vedtagelse af forslag til ændringer i foreningens vedtægter kræver en stemmeberettiget deltagelse på generalforsamlingen på mindst halvdelen og en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

 8. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5) skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Der skal foretages indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. Kun fuldgyldige medlemmer jvf. §3 stk. 4 og § 5 stk. 2, kan deltage i anmodning og afstemning. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter
  begæringen.

 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring. En ekstraordinær generalforsamling afvikles efter samme regler som en ordinær startende med dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2.

 4. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail.

§ 11. Medlemsmøde

 1. Foreningens arrangements- og aktivitetsplanlægning er af generalforsamlingen uddelegeret til medlemsmøderne. Medlemsmøderne planlægger arrangementer, deltagelse i messer, workshops og udflugter.

 2. Medlemsmøder planlægges i foreningens aktivitetskalender, men derudover kan bestyrelsen indkalde efter behov.

 3. Vedtagelser afgøres ved almindelig stemmeflerhed ved åben afstemning.

 4. Forslag, der ønskes behandlet på et kommende medlemsmøde, skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før afholdelse af mødet. Dagsorden og eventuelle forslag udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.

§ 12. Opløsning af foreningen

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på tredje i dette øjemed indkaldte ekstraordinære generalforsamling. Mellem afholdelse af hver ekstraordinær generalforsamling skal gå mindst 30 dage.

 2. For vedtagelse af forslag om foreningens opløsning og ændring af reglerne vedrørende foreningens opløsning skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 3/4 af disse skal stemme for opløsningen.

 3. Ved beslutning om opløsning af foreningen, realiseres foreningens aktiver og overskuddet går til Kolding Sygehus Hospitalsklovne.

§ 13. Datering

 

Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13.03.2013
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17.02.2016, 11.02.2021, 03.02.2022, 21.03.2024.