FFMM - Vedtægter

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Foreningen for Moderne Modeltog

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

Foreningen er stiftet den 13-03-2013.

§ 2. Formål

Foreningen ”Foreningen for Moderne Modeltog” tilbyder interesserede mulighed for,

1) at øge interessen for og formidle viden om moderne modeljernbanedrift på moduler i størrelsesforholdet 1:87, H0-DCC/Jævnstrøm over for klubbens medlemmer.

2) at give medlemmerne mulighed for at mødes og bygge modeller, moduler efter FREMO-normer eller andet relevant i henhold til punkt 1.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen. 

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet.

Medlemskabet ender ved udmeldelse i skriftlig form, med en frist på 6 uger inden årets udgang, ved Foreningsskadelig opførsel, ved sletning af medlemslisten på grund af manglende betaling eller ved død.

§ 4. Kontingent/finansiering

Det årlige kontingent fastlægger af generalforsamlingen.

Kontingent gælder for kalenderåret og opkræves forud for hvert regnskabsår.

Kontingent skal indbetales rettidigt senest den 01 februar for indeværende år. Ved ikke rettidig indbetaling anses medlem for udmeldt.

Foreningen hæfter ikke for privat materiel anvendt ved forenings arrangementer.

De enkelte medlemmer kan ikke på nogen måde forpligte klubben uden bemyndigelse fra bestyrelsen.

For forpligtelser påtaget af klubben hæfter dennes formue, og intet krav kan gøres gældende mod de enkelte medlemmer og bestyrelsen.

§ 5. Regnskab

Regnskabsåret for ”Foreningen for Moderne Modeltog” er kalenderåret.

Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden vedlægges indkaldelse.  Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde seneste 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden

Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning

  • Regnskab for det forgange år til godkendelse

  • Behandling af indkomne forslag

  • Fastsættelse af kontingent

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

  • Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §6.

Dagsorden skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail.

§ 10. ”Foreningen for Moderne Modeltog”s bestyrelse

” Foreningen for Moderne Modeltog”s daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

 Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 11. Bestyrelsens ledelse:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 3 medlemmer.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges lige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor valgperioden.
For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

 § 12. Tegningsret

Tegningsret for foreningen har formanden.

 § 13. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til beslægtede foreninger.

§ 14. Datering

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 13.03.2013

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17.02.2016