Vedtægter for Foreningen For Moderne Modeltog:

§ 1. Navn og tilhørsforhold

 1. Foreningens navn er: Foreningen for Moderne Modeltog, foreningens navn forkortes FFMM.

 2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

 3. Foreningen er stiftet den 13-03-2013.

§ 2. Formål

Foreningen ” Foreningen for Moderne Modeltog” tilbyder interesserede mulighed for,

  1. at øge interessen for og formidle viden om moderne modeljernbanedrift på moduler i størrelsesforholdet 1:87, H0-DCC/Jævnstrøm over for klubbens medlemmer.

  2. at give medlemmerne mulighed for at mødes og afholde kørsel arrangementer eller andet relevant i henhold til punkt 1.

§ 3. Medlemskab

 1. Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål og er fyldt 18 år.

 2. Medlemskab er gældende til udgang januar efterfølgende år.

 3. Prøveperiode på 6 måneder fra oprettelse af medlemskab. Bestyrelsen godkender prøvemedlemmer efter 6 måneder.

§ 3.2 Indmeldelse

 1. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.

 2. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet.

§ 3.3 Udmeldelse

 1. medlemskabet ender ved udmeldelse i skriftlig form, med en frist på 6 uger inden årets udgang, Udmeldelse sendes til formanden for FFMM enten i skriftlig form i et brev eller som email.

 2. ved manglende betaling senest den 01 februar for indeværende år.

 3. ved foreningsskadelig opførsel eller ekslusion.

 4. ved sletning af medlemslisten på grund af manglende betaling eller ved død.

§ 4. Kontingent/finansiering

 1. Det årlige kontingent fastlægges af generalforsamlingen.

 2. Kontingent gælder for kalenderåret og opkræves forud for hvert regnskabsår.

 3. Kontingentopkrævning udsendes primo kalenderåret af kasseren.

 4. Kontingent skal indbetales rettidigt senest den 01 februar for indeværende år. Ved ikke rettidig indbetaling anses medlem for udmeldt

 5. Foreningen hæfter ikke for privat materiel anvendt ved forenings arrangementer.

 6. De enkelte medlemmer kan ikke på nogen måde forpligte klubben uden bemyndigelse fra bestyrelsen.

For forpligtelser påtaget af klubben hæfter dennes formue, og intet krav kan gøres gældende mod de enkelte medlemmer og bestyrelsen.

§ 5. Økonomi

 1. Regnskabsåret for ” Foreningen for Moderne Modeltog” er kalenderåret.

 2. Alle medlemmer betaler kontingent, som skal være indbetalt senest den 01 februar det pågældende år.

 3. Størrelsen af kontingentet bestemmes på generalforsamlingen.

 4. Regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 3. Dagsorden vedlægges indkaldelse.

 4. Konkrete forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

 5. Forslagstiller fremlægger personligt sit forslag på generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskab for det forgange år til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

 8. Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning

 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent og prøvemedlemmer, har ikke stemmeret.

 2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 4. Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.

 5. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.